Casa Madeira | Wooden House

Hoxe queremos falar da construcción en madeira, neste caso, tratase dunha vivenda unifamiliar illada vinculada a unha explotación agropecuaria.

As ventaxas deste tipo de edificacións en madeira son múltiples, pois como podemos imaxinar son vivendas máis ecolóxicas e sostibles dende o punto de vista medio-ambiental ó tempo que deixan unha menor pegada no entorno cunhas emisións moi reducidas de CO2.

Ademáis son construccións lixeiras e versátiles o que lles permite que se poidan ubicar e localizar con máis libertade dentro das parcelas, e aínda que veñen cunhas dimensións e medidas pre-establecidas, existen diferentes tipos e modelos que se poden axustar e adaptar as necesidades de cada caso.

Tamén cabe destacar que estas edificacións en madeira son construccións cuns tempos de execución máis reducidos e polo tanto os costes poden ser máis axustados e competitivos do "normal".

E que decir da sús integración no medio rural ou en entornos naturais e protexidos onde o simple uso da madeira como material de construcción é sinónimo de calidade e de garantía.

Pero tamén nos gustaría aclarar que este tipo de edificacións, aínda que sexan de madeira, necesitan de todo tipo de autorizacións e licenzas como calquer outro tipo de construcción dependendo dónde se queiran ubicar, pois as veces son necesarios os permisos de varias Consellerías da Xunta de Galicia como poden ser: Augas, Estradas, Medio Ambiente, Medio Rural, etc. 

No noso caso, dende o punto de vista arquitectónico, a vivenda ten unha xeometría rectangular distribuida en pranta baixa, dispoñendo dun porche exterior na fachada principal que sirve a modo de entrada ó interior da vivenda onde o espazo está organizado a través dunha única estancia aberta adicada a cociña-estar-comedor dende a cal se accede a un pequeno distribuidor que da acceso ó baño completo e as dúas estancias a modo de dormitorio e estudio.

Dende o punto de vista constructivoestructural a edificación é autoportante o que significa que todos os seus paramentos verticais, tanto as fachadas exteriores como os tabiques interiores funcionan como muros de carga para soportar a cuberta inclinada formada por dúas augas con tella do país e vigas+pontóns de madeira laminada sobre os que descansan os paneis tipo "sandwich" co acabado interior en tablillas de pino vernizadas e as súas correspondentes capas intermedias de aillamento térmico e impermeabilización.

En definitiva, por istas e outras características que acabamos de enumerar, este tipo de construccións en madeira teñen unha maior calidez e confortabilidade sobre as edificacións feitas con outros materiais o que lles está a confir nos últimos anos a gran demanda e popularidade acadada.

 

Lg. Bermún,s/n. 15270 Pereiriña. Cee (Costa da Morte)  42º59´39.60´´ N  |  09º11´59.20´´ O

 

Today we want to talk about wooden construction, in this case, it is an isolated single-family house linked to an agricultural holding.

The advantages of this type of wooden buildings are multiple, because as we can imagine, first of all they are more ecological and sustainable homes from an environmental point of view, while leaving a smaller footprint on the environment with very low CO2 emissions.

They are also lighter and more versatile constructions, which allows them to be located more freely within the plots, and although they come with pre-established dimensions and measures, there are many types and models that can be adjusted and adapted to the needs of each one

It is also worth noting that these wooden buildings are constructions with much shorter execution times and therefore with tighter and more competitive costs than normal.

And what about its integration in the rural environment or in natural and protected environments where the simple use of wood as a construction material is synonymous with quality and guarantee.

Finally, we would also like to clarify that this type of construction, even if it is made of wood, needs all kinds of authorizations and licenses like any other type of work depending on where they want to be located, because sometimes permits are needed from several Departments of the Xunta de Galicia such as Water, Roads, Environment, Rural Environment, etc.

In our case, this wooden house is distributed on the ground floor, it has a porch running on the main facade that serves as an entry point to the interior where the space is organized through a large room consisting of a kitchen-living room-dining room, a complete bathroom and two more rooms as bedrooms.

From a constructive and structural point of view, our building is self-supporting, which means that all its vertical walls, both the exterior facades and the interior partitions function as load-bearing walls for the sloping roof formed by two roofs with country tiles and beams+ laminated wood pontoons on which the "sandwich" panels rest with the interior finish in varnished pine boards and their corresponding intermediate layers of thermal insulation and waterproofing.

Because of all this, perhaps this type of wooden construction has greater warmth and conformability than those made with other materials, which is giving them the great demand and popularity achieved in recent years.

 

Lg. Bermún, s/n. 15270 Pereiriña. Cee (Costa da Morte)  42º59´39.60´´ N  | 09º11´59.20´´ W

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información