Agora queremos casas

2020 será unha data que tardaremos moito tempo en esquencela pois non se recorda unha circunstancia tan extraordinaria nos últimos 100 anos de historia da nosa actual sociedade na que por causa da aparición do novo virus SARS-CoV-2, do que de momento non se ten unha vacina, se tivese que paralizar toda a actividade social, económica e política converténdose da noite para a mañá no problema principal en forma de pandemia a nivel planetario amenazando de maneira moi seria o equilibrio do "status quo". 


Ista circunstancia provocou que actualmente o confinamento domiciliario sexa a única ferramenta dispoñible para combater a propagación do maldito virus, por iso, a día de hoxe, fai que nos plantexemos preguntas tales como: ¿estamos ben no lugar onde vivimos? e sobre todo ¿cómo nos gustaría vivir cando pase todo isto?, pois si algo sabemos é que nestes intres estamos disfrutando ou sufrindo o noso propio fogar, a nosa propia casa.


O que está claro é que cando salgamos de esta situación, vamos a ter que facer algúns cambios na nosa forma de vida en xeral, e por iso particularmente, creemos que este pode ser un magnífico momento para re-pensar e re-definir o noso futuro dende o punto de vista arquitectónico e urbanístico a partir das experiencias vividas nestes momentos. 


Por exemplo, agora sabemos mellor que nunca o que vale ter unha boa orientación na casa para poder gozar do Sol, ben sexa ó amañecer, ó atardecer ou mesmo ó mediodía; sabemos ben do valor que ten un simple balcón para respirar aire fresco ou poder tomar algo; e tamén agora máis que nunca sabemos o valor de ter un pequeno anaco de finca pegada a casa onde poder saír a facer unas brasas, ter plantas e hortalizas para consumo propio ou poder disfrutar das nosas mascotas.


Por todo isto, agora máis que nunca queremos casas e sabemos cómo as queremos.

Now we want houses

2020 will be a date that we will take a long time to forget as such an extraordinary circumstance is not remembered in the last 100 years of our society's history in which, due to the emergence of a new virus, SARS-CoV-2, which has not yet been it has a vaccine, if it were to paralyze all social, economic and political activity, becoming overnight the main problem in the form of a global pandemic, which threatens the balance of the "status quo" in a very serious way.

This makes home confinement the only tool currently available to combat the spread of the damn virus. This circumstance that makes, more than ever, that we consider how we live? and above all, how would we like to live when all this happens, because if we know something we are enjoying or suffering in our own home right now.

What is clear is that when we get out of this situation, we are going to have to make some changes to our overall way of life, and because of this in particular, we believe that this can be a great time to re-think and re-define our future from the architectural and urban point of view from the experiences lived in these circumstances.

We now know what it is like to have a good orientation at home to enjoy the sun, whether it is dawn, dusk or even noon. We know the value of having a simple balcony to breathe fresh air or to be able to drink something. And now, more than ever, we know the value of having a small piece of farmland attached to your home where you can go out and make some coals, have plants and vegetables for your own consumption or enjoy your pets.

Now more than ever we want houses and we know how we want them.

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información